Vol 1, No 2

Basic and clinical research for pain and its management

Table of Contents

Editorial

Qinhong Zhang
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  1-1

Original Research Articles

Dong-Jian Ge, Bin Qi, Gang Tang, Jin-Yu Li
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  2-6
Qingyan Zhao, Cynthia M. Graney, Bin Xu, Yemeng Chen
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  18-22
Xiao-Ning Zhang, Bin Qi, Dong-Jian Ge
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  36-39

Reviews

Jinhuan Yue, Brenda Golianu, Zeng Xiangxin, Yuming Wang, E-Sing Hung, Zhongren Sun, Qinhong zhang
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  7-11
Guanhu Yang, Peilin Sun
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  12-17
Jinhuan Yue, Jun Li, Ming Liu, Yuming Wang, Brenda Golianu, E-Sing Hung, Xin Tong, Zhongren Sun, Qinhong Zhang
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  23-27
Zhenjun Sun
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  28-35

Short Communications

Liu Shuangling, Haixia Jiang
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  44-45

Comments

Louis Lei Jin, Bonnie Xia Jin, Guanyuan Jin
HTML  |  Download PDF  |  View PDF  | 
  40-43